Allmänna Villkor

Giltiga från och med den 30 september 2021 och tillsvidare.

Nedan följer de allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) under vilka avtal träffats mellan Volvo Car Mobility Sweden AB, org. nr 556575-8298, med adress Jakobsbergsgatan 17, 111 44 Stockholm, nedan kallat ”Bolaget” och avtalsslutande privatperson, nedan kallad ”Användaren” avseende tillhandahållande av bildelningstjänsten M (”Tjänsten”) i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Villkor. Avgifter för överträdelser, självrisk m.m., följer av den prislista som anges sist i dessa Allmänna Villkor.

 1. Avtalet, avtalsparterna och Tjänsten

  1. Avtalet mellan Användaren och Bolaget för Tjänsten består av villkoren för den registreringsprocess som Användaren måste genomgå för att få tillgång till Tjänsten samt dessa Allmänna Villkor, fortsättningsvis gemensamt ”Avtalet”. Genom att välja ”godkänn” i registreringsprocessen bekräftar Användaren att denne har läst och godkänner dessa Allmänna Villkor och har ingått Avtalet.

  2. I syfte att utvärdera, förbättra och vidareutveckla Tjänsten kan Bolaget komma att be Användaren att delta i frivilliga undersökningar och intervjuer.

 2. Grundläggande krav

  1. Bokning av nyttjande av Fordon i Tjänsten görs av Användaren i av Bolaget tillhandahållen mobilapplikation för Tjänsten (”Appen”). Appen finns tillgänglig för nedladdning i Google Playstore och Apple AppStore. En bokning är giltig när den godkänts av Bolaget i Appen.

  2. Användaren är medveten om att Bolaget inte kan garantera, och inte garanterar, att det alltid kommer finnas tillgängliga Fordon i Tjänsten.

  3. Användare måste vara minst 18 år gammal och ha giltigt körkort, vilket Bolaget har rätt att kontrollera via tillämpligt körkortsregister, för att få tillgång till Tjänsten. Vid Användarens registrering för Tjänsten ska giltigt körkort uppvisas på begäran av Bolaget.

  4. Bolaget kan komma att från tid till annan tillämpa högre åldersgräns för att få boka och framföra specifika bilmodeller.

  5. Användaren måste ha ett giltigt BankID och vara folkbokförd i Sverige för att kunna registrera sig för Tjänsten. Användaren måste vidare kunna identifiera sig på av Bolaget från tid till annan angivet sätt för att få tillgång till Tjänsten.

  6. Användaren är skyldig att, innan sin registrering för Tjänsten och innan varje nyttjande av Tjänsten, rapportera varje begränsning i sin rätt att framföra motorfordon, innefattande indragning, avstängning och utgång av sitt körkort. Användaren ska anmäla eventuell indragning, avstängning eller utgång av Användarens körkort utan dröjsmål.

  7. Användaren ska alltid ha sitt körkort med sig vid nyttjande av Fordon.

  8. Användaren är medveten om att särskilda bestämmelser gäller för körkort utfärdat utanför EU/EES och ansvarar för att sådant körkort är giltigt i land där Användaren framför Fordon. Närmare information finns på Transportstyrelsens webbplats.

  9. Användaren ska ha betalningsförmåga, vilket Bolaget har rätt att närsomhelst kontrollera genom kreditupplysning. Om Användaren har betalningsanmärkning, eller Bolaget annars har skälig anledning att misstänka att Användaren saknar betalningsförmåga, har Bolaget rätt att säga upp Avtalet, alternativt stänga av Användaren, i enlighet med punkt 17.1.

 3. Bolagets ansvar för Fordon

  1. Med ”Fordon” avses bil som Användaren bokar och disponerar genom Tjänsten.

  2. Bolaget förbehåller sig rätten att tillfälligt byta ut Fordonet mot annan modell vid t.ex. service eller reparation och kan vid dessa tillfällen inte garantera varken bokad modell eller tillgång till Fordon.

  3. Fordonet, inklusive all utrustning, är och förblir Bolagets egendom.

  4. Om ett Fordon inte finns på angiven depå eller inte är körbart vid bokningstidens start, försöker Bolaget ordna ersättningsfordon.

  5. Om driftstopp uppstår under pågående bokning och felet är direkt eller indirekt orsakat av Användaren, försöker Bolaget i första hand avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt, anses hyran avslutad. Bolaget försöker lösa ersättningsfordon för fortsatt resa om detta är aktuellt, dock på Användarens bekostnad.

  6. Om driftstopp uppstår under pågående bokning och felet är orsakat av Bolaget, försöker Bolaget i första hand avhjälpa felet och i andra hand erbjuda ersättningsresa eller ersättningsfordon på Bolagets bekostnad. Om detta inte är möjligt, erbjuder Bolaget lämplig transport till destinationen alternativt tillbaka till depån. Ersättning för förlust av arbetstid ersätts inte.

  7. Om driftstopp uppstår under pågående bokning och felet är orsakat av en leverantör utanför Bolagets ansvarsområde (såsom men inte begränsat till leverantörer av telekommunikationstjänster) försöker Bolaget erbjuda ersättningsfordon efter bästa förmåga.

 4. Användarens ansvar för Fordon

  1. Användaren ansvarar för Fordonet under aktiv bokning.

  2. Med ”aktiv bokning” avses att Användaren har påbörjat en bokning genom att låsa upp Fordonet med Appen eller genom Bolagets kundservice. Bokningen är därmed aktiv i Bolagets bokningssystem och användaren är ansvarig till dess att Fordonet återlämnats till dess depå eller annan av Bolaget angiven plats och låst Fordonet och avslutat bokningen i Appen eller genom Bolagets kundservice.

  3. Fordonet får endast användas för normalt bruk på väg av Användaren.

  4. Fordonet får inte användas för att bogsera, skjuta eller flytta annat Fordon. Det är inte tillåtet att använda Fordonet för fartprover, tävlingskörning etc. eller att framföra Fordonet på halkbana, isbelagda sjöar eller vattendrag.

  5. Användaren ska hantera Fordonet på samma sätt som en aktsam bilägare skulle ta hand om sitt eget fordon. Användare ska vårda Fordonet väl och ansvarar för att Fordonet hålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Användare får inte framföra Fordonet vårdslöst och/eller i påverkat tillstånd. Körning ska ske med omdöme och med iakttagande av gällande trafikregler och andra tillämpliga lagar och regler.

  6. Användaren får inte nyttja Fordonet för transport av lättantändligt, giftigt eller annars farligt gods eller gods som på grund av sin form, storlek, vikt eller annat kan skada Fordonet på in- eller utsidan.

  7. Användaren får inte nyttja Fordonet för kriminell handling eller vid utförande av kriminell handling.

  8. Användaren åtar sig att inte lämna Fordonet olåst när Användaren, person som anges i punkt 4.15 eller annan person i Användarens eller sådan persons sällskap, inte befinner sig i Fordonet.

  9. Användaren ansvarar för att under aktiv bokning åtgärda oljenivå, kylvatten, ringtryck, spolarvätska m.m. enligt angivna rekommendationer i Fordonets användarmanual och/eller på instrumentpanelen om detta påkallas på Fordonet alternativt är nödvändigt för bibehållen trafiksäkerhet eller undvikande av skada på Fordonet.

  10. Användaren åtar sig att följa av Bolaget utfärdade, vid var tid gällande, användarinstruktioner (inklusive instruktioner angivna i Appen) och dessa Allmänna Villkor samt tillämpliga användarmanualer och specifikationer.

  11. Det är förbjudet att röka och förtära alkoholhaltiga drycker i Fordonet.

  12. Användaren ska inte tillåta, och ska aktivt hindra, djur från att vistas i Fordonet.

  13. Användaren får inte avslöja användarnamn eller lösenord (inklusive lösenord för BankID) för någon obehörig eller möjliggöra för obehörig att nyttja Tjänsten i Användarens namn och ska tillse att handling med uppgift om användarnamn och/eller lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Användaren ska omgående anmäla till Bolaget om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Användarens inloggningsuppgifter eller annars har loggat in på Tjänsten i Användarens namn. Användaren ansvarar för alla bokningar som gjorts med Användarens inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. Om Bolaget misstänker att Användaren missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot villkoren i Avtalet, har Bolaget rätt att omgående stänga av Användarens tillgång till Tjänsten på obestämd tid.

  14. Användaren får inte låna ut, överlåta eller hyra ut Fordonet till annan person eller företag. Fordonet får inte användas i yrkesmässig trafik, såsom taxiverksamhet eller ride-sharing, och inte heller för att transportera personer och/eller gods mot ersättning.

  15. Användaren får låta annan person som genomgått registreringsprocessen för Tjänsten och godkänts som användare av Bolaget och har ett aktivt användarkonto (och därmed är bunden av dessa Allmänna Villkor) framföra Fordonet. Användaren har vidare möjlighet att under en bokning dela Appens elektroniska nyckel med sådan annan registrerad användare, vilket möjliggör för sådan person att använda Fordonet under den aktuella bokningen. Användaren är fullt ansvarig för varje annan persons användande av Fordonet i enligt med dessa Allmänna Villkor. Användaren får inte låta annan person framföra Fordonet annat än enligt vad som uttryckligen anges i denna punkt 4.15 eller punkt 4.16.

  16. Bolagets Fordon får användas för övningskörning förutsatt att instruktören är en registrerad Användare och att alla krav för övningskörning enligt tillämpliga lagar och andra regelverk (såsom krav på tillstånd, ålder etc.) är uppfyllda. Vid övningskörning ska Användaren medtaga övningskörningsskylt samt tillämpliga övningskörningsdokument.

  17. Bolagets Fordon får köras i Skandinavien (Sverige, Norge och Danmark) och Finland utan att Användaren först kontaktat Bolaget. Vid resor utanför dessa länders gränser krävs alltid kontakt med och skriftligt godkännande från Bolaget. Vid överträdelse av denna bestämmelse har Bolaget har rätt att debitera en avgift i enlighet med prislistan i slutet av dessa Allmänna Villkor.

  18. Tas Fordonet utanför Sveriges gränser gäller inte automatiskt Bolagets ordinarie service. Vid problem med Fordonet utomlands ska en kontakt med Bolaget alltid tas för att diskutera lösningar från fall till fall.

  19. I de flesta länder utanför Sverige gäller inte det tankkort som finns i diesel- eller bensindrivna Fordon. I sådant fall får Användaren betala bränsle och bilrelaterade varor med egna medel. Utläggen ersätts under förutsättning att originalkvitto skickas till Bolaget senast tio dagar efter avslutad bokning.

  20. Om Fordon framförs av person som inte godkänts av Bolaget och/eller förs utanför Skandinaviens eller Finlands gränser utan Bolagets tillstånd kan Bolaget inte garantera att normala försäkringsvillkor gäller.

  21. Användaren ansvarar för att rätt bränsle används i Fordonet. Bränsletyp finns angivet i Appen samt på tanklocket. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel, t.ex. feltankning, beläggs med ett belopp upp till full självrisk (även om Användaren valt självriskeliminering). Om skadan av själva handhavandefelet uppgår till full självrisk, får Användaren utöver detta stå för värdet av uppfyllnad av nytt bränsle.

  22. Om Fordonet är en elbil eller en plug-in-hybrid, ansvarar Användaren för laddkabeln alltid medföljer bilen under färd, att kabeln ansluts på ett korrekt sätt vid återlämning och att laddning påbörjas. Laddkabeln får inte användas för annat ändamål än att ladda Fordonet.

  23. Användaren ansvarar för att laddkabeln för motorvärmare och/eller elbilsladdkabel kopplas in korrekt och att laddningen startas när bilen återlämnats.

  24. Bolaget har rätt att besiktiga Fordonet under bokningstiden om det finns skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande. Användaren har skyldighet att medverka till en sådan besiktning.

  25. Användaren får under inga omständigheter stänga av airbagen på passagerarsidan.

  26. Vissa Fordon som är utrustade med värmare kan förkonditioneras via Appen. Användaren ska dock inte använda sådan förkonditionering (i) inomhus i oventilerade utrymmen (avgaser anges när värmaren startas), (ii) på platser med brännbart eller lättantändligt innehåll i närheten (bränsle, gaser, högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas), eller (iii) när det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat, (t.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation). Vid förkonditionering ska Användaren vidare alltid följa de instruktioner som från tid till annan lämnas i Appen eller på annat vis.

  27. Användaren ansvarar för egendom som Användaren förvarar i Fordon, inklusive men inte begränsat till egendom som lämnats kvar i Fordon efter avslutad bokning.

 5. Priser och avgifter

  1. För nyttjande av Tjänsten gäller de avgifter som från tid till annan finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.m.co och/eller i Appen, vilka i de flesta fall består av en fast återkommande medlemsavgift och en rörlig avgift (exempelvis baserad på tid, biltyp och/eller sträcka) per bokning. För tjänstekörningar gäller mellan Bolaget och aktuell kund avtalad prislista.

  2. I samband med bokning ges en uppskattning av avgiften för bokningen baserat på vid bokningstillfället gällande priser. Den slutliga avgiften för bokningen kommer emellertid att fastställas i enlighet med gällande priser vid bokningstidens start. Om Användaren byter medlemsskapsplan mellan bokningstillfället och bokningstidens slut tillämpas priserna enligt den medlemsskapsplan som Användaren har vid bokningstidens slut.

  3. Bränsle ingår i avgiften för Tjänsten för diesel- och bensindrivna Fordon (inklusive hybrider). För helt eldrivna Fordon ingår inte bränsle (elladdning) i avgiften utöver den laddning som sker på Fordonets hemstation.

  4. Självriskreducering ingår i avgiften för Tjänsten. Användaren har vidare möjlighet att, mot en extra avgift, välja till självriskeliminering och Användaren kan även välja bort självriskreducering genom att kontakta Bolagets kundservice. Information avseende kostnader för självrisk finns angiven i prislistan i slutet av dessa Allmänna Villkor.

  5. Avgift för trängselskatt, vägtullar och brotullar i Sverige ingår i avgiften för Tjänsten, dock inte avgiften för Öresundsbron. Bolaget har rätt att fakturera Användaren för eventuella avgifter för trängselskatt, vägtullar och brotullar som inte ingår i avgiften för Tjänsten (till exempel sådana avgifter i andra länder än Sverige) samt en administrativ avgift.

  6. Användaren har rätt att avboka eller förkorta en bokning fram till fyra timmar innan starttiden för bokningen utan kostnad. Om Användaren avbokar eller förkortar bokningen mindre än fyra timmar innan starttiden kommer Användaren att debiteras 50 procent av avgiften för den avbokade delen av bokningen. Om Användaren inte har avbokat eller förkortat bokningen vid starttiden för bokningen så kommer bokningen att debiteras i sin helhet. Ovanstående gäller om inte kortare tider för avbokning anges i Appen.

  7. Om bokning, avbokning eller förlängning av bokning sker via Bolagets kundservice kan Bolaget komma att debitera Användaren en servicekostnad.

  8. Användaren betalar den avgift som gäller för hela den tid som Fordonet är bokat, även om bokningen avslutas i förtid. Om bokningen påbörjas före den bokade starttiden gäller avgiften från och med den faktiska starttiden.

  9. Om egendom tillhörande Bolaget förloras eller skadas, kommer detta att debiteras Användaren.

  10. Tilläggsavgifter kan debiteras för t.ex. försenad återlämning, onormalt nedsmutsad bil, olåst bil, feltankad bil, ej tankad bil etc. i enlighet med prislistan i slutet av dessa Allmänna Villkor.

  11. Om Användaren bryter mot dessa Allmänna Villkor har Bolaget, för det fall den faktiska skadan som avtalsbrottet orsakar Bolaget överstiger eller inte omfattas av tillämpliga avgifter enligt med prislistan i slutet av dessa Allmänna Villkor, rätt till ersättning med ett belopp motsvarande den faktiska skadan. Exempel på sådan ersättning kan vara kostnaden om ett felparkerat Fordon bogserats bort.

  12. Alla belopp är angivna i svenska kronor.

 6. Betalningsvillkor

  1. Betalning av avgifter för Användarens nyttjande av Tjänsten kommer att ske genom debitering av Användarens för Tjänsten registrerade betalkort enligt vid bokningstidens start tillämplig prislista.

  2. Så kallade förbetalda bankkort accepteras inte som betalmedel.

  3. Tillämplig fast medlemsavgift debiteras vid aktivering av Användarens medlemskap och därefter månadsvis i förskott. Avgifter som inte ingår i den fasta medlemsavgiften (såsom den rörliga avgiften för bokning) debiteras efter slutförandet av respektive bokning. Bolaget kan vidare komma att reservera ett belopp motsvarande den rörliga avgiften för bokningen på Användarens betalkort i samband med bokningens start. Betalning av ytterligare avgifter enligt prislistan i slutet av dessa Allmänna Villkor, såsom exempelvis avgifter vid sen återlämning, rökning i Fordon, obetald parkeringsavgift, felparkeringsavgift, kontrollavgift m.m., samt eventuella olovliga betalningar gjorda med Fordonets tankkort debiteras Användarens registrerade betalkort i efterhand. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor befullmäktigar Användaren Bolaget att debitera det betalkort som registrerats för Tjänsten för alla avgifter som Användaren är skyldig att betala för eller i samband med nyttjandet av Tjänsten.

  4. Betalning av den rörliga avgiften för bokning kan även göras genom nyttjande av tillgodohavande utfärdade av Bolaget (”Krediter”). Om Användaren innehar tillgängliga Krediter kommer dessa automatiskt användas som betalmedel för nästkommande bokning och eventuell återstående del av kostnaden för bokningen kommer att debiteras Användarens betalkort.

  5. Vid utebliven betalning förbehåller sig Bolaget rätten att fakturera Användaren via pappersfaktura till Användarens gatuadress. Betalningsvillkor vid pappersfaktura är 15 dagar netto. Vid pappersfaktura har Leverantören rätt att ta ut en särskild faktureringsavgift.

  6. Användaren ansvarar för att betalning sker enligt Avtalet.

  7. Om Användaren inte senast på förfallodagen betalar avgiften debiteras påminnelseavgift.
   Om betalning inte görs efter påminnelse om försenad betalning, förbehåller sig Bolaget rätten att vända sig till inkasso.

 7. Användarens ansvar för trafik- och parkeringsbestämmelser m.m.

  1. Användaren ansvarar gentemot Bolaget för ekonomiska påföljder på grund av överträdelse av trafik- och parkeringsbestämmelser, såsom obetald parkeringsavgift, felparkerings­avgift eller kontrollavgift, broavgifter, vägtullar och fortkörningsböter, som kan drabba Bolaget i egenskap av Fordonets ägare. Om Användaren inte i rätt tid betalar eventuella böter och/eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Användaren är ansvarig, och Bolaget i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala, har Bolaget rätt att debitera Användaren bötes- eller avgiftsbeloppet samt en administrativ avgift.

  2. Om Användaren vill överklaga en parkeringsavgift, felparkeringsavgift, kontrollavgift eller fortkörningsbot ska Användaren först betala avgiften/boten och sedan själv överklaga direkt till berörd utställare av avgiften.

  3. Det är inte tillåtet att som Användare parkera sitt eget eller annat fordon på en parkeringsplats avsedd för ett Fordon. Bolaget har rätt att påföra Användaren felparkeringsavgift om parkeringsförbudet överträds.

  4. Under bokningstiden är det inte tillåtet för Användaren att parkera Fordonet på Fordonets depå eller någon annan av Bolagets depåer.

  5. Skulle Bolagets parkeringsplatser i depån vara fullbelagda när Användaren ska returnera Fordonet ska Användaren ställa bilen på annan närliggande parkeringsplats samt kontakta Bolaget och följa Bolagets instruktioner.

 8. skadebesiktning och ansvar vid skada eller förlust av Fordon

  1. Användaren ansvarar gentemot Bolaget för att Fordonet inte skadas eller förkommer under bokningstiden.

  2. Användaren är skyldig att innan avfärd från Fordonets depå skadekontrollera Fordonet genom att jämföra skadeloggen i Appen med eventuella skador på Fordonet. Finns skador som inte är noterade i skadeloggen, ska dessa omgående, innan Fordonet lämnar depån, rapporteras till Bolaget genom att skicka bild och beskrivning av skadan i den kundservicechat som finns i Appen.

  3. Om skadekontroll och/eller inrapportering av ny skada inte görs innan avfärd, anses ej rapporterad skada på Fordonet ha uppkommit under bokningstiden och Användaren blir ersättningsskyldig för skadan om inte Användaren kan visa att skadan inte orsakats av Användarens oaktsamhet.

  4. Skadebesiktning ska även ske vid återlämning av Fordonet för att kontrollera om några nya skador uppkommit under bokningstiden. Har bilen nya skador, se punkt 8.8.

  5. Användaren ska iaktta och följa Fordonets varningssystem och om möjligt omgående åtgärda problemet, alternativt omgående rapportera in eventuella varningar till Bolaget.

  6. Begreppet självrisk inkluderar t.ex. reparationskostnad, transport till och från verkstad, bärgning och i vissa fall stillestånd under den tid bilen är på verkstad. Vid feltankning tillkommer bränslekostnader.

  7. Användaren förbinder sig att ansvara för kostnad för självrisk för skador, såsom t.ex. plåt- eller lackskada, punktering eller stenskott, som uppstår på Fordonet under bokningstiden och som orsakats av Användarens oaktsamhet. Användaren ska vara fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister på/i Fordonet eller om Användaren kan visa att skadan inte orsakats av Användarens oaktsamhet.

  8. Vid skada på eller i Fordonet eller vid förlust av till Fordonet tillhörande utrustning, ska Användaren omgående kontakta Bolaget. Användaren ska vid skada dessutom omgående fylla i en skadeanmälnings­blankett och skicka den till Bolaget. Skadeanmälningsblankett tillhandahålls via Bolagets kundservice. Om Bolaget inte erhåller skadeanmälan regleras skadan på inkomna uppgifter och Användaren kan komma att bli debiterad för självrisken.

  9. Vid kollision med vissa djur är Användaren skyldig att omedelbart göra en polisanmälan. Skyldigheten gäller för älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

  10. Vid stöld av eller inbrott i Fordonet ska Användaren omgående kontakta Bolaget och göra en stöldanmälan.

  11. Om försäkringsbolaget anser Användaren vara vållande eller medvållande till skada som uppstår på motpart eller motparts egendom, debiteras Användaren, förutom eventuell vagnskade­självrisk, även trafiksjälvrisk för motpartens skador.

  12. Om Användaren genom oaktsamhet är vållande till skada som gör Fordonet obrukbart, anses bokningen avslutad i samma stund som Användaren krockar/skadar Fordonet, dock att Användaren kommer att debiteras avgiften för hela den reserverade bokningstiden. Det åligger inte Bolaget att skaffa ersättningsfordon, transportera hem Användare eller hjälpa till med vidare transport.

  13. I de fall Bolaget tillhandahåller tjänsten ”Vägassistans” ansvarar Bolaget för kostnader som uppstår i samband med nyttjandet av tjänsten för det fall kostnaden är hänförligt till fel för vilket Bolaget ansvarar, som till exempel elektriska fel, motorhaveri m.m. Bolaget ansvarar inte för fel som är hänförliga till Användarens oaktsamhet, såsom slut på bränsle, feltankning m.m. Även om felet är hänförligt till Användarens oaktsamhet kan Användaren dock på egen bekostnad, nyttja tjänsten ”Vägassistans”.

  14. Användaren är skyldig att hålla Bolaget skadeslös för krav från tredje part som härleds till skada, förlust, personskada eller dödsfall som orsakats av eller har samband med Fordonet eller användandet av detsamma, och som inte är direkt resultat av grov oaktsamhet eller fel från Bolagets sida.

  15. I varje Fordon finns kilometermätare. Om Användaren skadar kilometermätaren eller dess innehåll ska Användaren ersätta sådan skada.

 9. Återlämning och tankning av Fordon

  1. Användaren ska återlämna Fordonet senast vid utgången av bokningstiden. Användaren kan dock när som helst innan utgången av bokningstiden förlänga sin bokning via Appen eller Bolagets kundservice, förutsatt att Fordonet är tillgängligt för förlängning.

  2. Om förlängning inte sker enligt ovan och Fordonet inte återlämnas innan utgången av bokningstiden föreligger en sen återlämning. Vid sen återlämning har Bolaget rätt att debitera Användaren den tillämpliga avgiften för tiden fram till det att Fordonet återlämnats. Bolaget har vidare rätt att debitera en ytterligare avgift för sen återlämning i enlighet med prislistan i slutet av dessa Allmänna Villkor.

  3. Bolaget har rätt att med omedelbar verkan stänga av Användare som vid upprepade tillfällen överskrider sin återlämningstid.

  4. Användaren ansvarar för att Fordonet återlämnas med minst en kvarts tank. Lämnas bilen med mindre än en kvarts tank äger Bolaget rätt att debitera tilläggsavgift för otankad bil.

  5. Samtliga diesel- och bensindrivna Fordon är utrustade med tankkort och Användaren är skyldig att tanka på den stationskedja för vilken tankkortet är giltigt. Skulle tankkortets pinkod av någon anledning inte fungera, kan manuell betalning med tankkortet göras på aktuell station mot uppvisande av legitimation. Om Användarens egna betalningsmedel behöver användas för tankning ska originalkvitto alternativt inskannat kvitto sändas till Bolaget senast tio dagar efter avslutad bokning, varvid Användaren ska ersättas med ett belopp motsvarande det faktiska utläggsbeloppet.

  6. Tankning ska inte ske på annan än anvisad stationskedja. Vid överträdelse återbetalas utlägget mot en administrativ avgift.

  7. Fordonets tankkort får inte användas för att betala annat än bränsle, inkluderande men inte begränsat till bilrelaterade produkter såsom spolarvätska och motorolja, för Fordonet. Tankkortet får inte användas för att betala broavgifter, vägtullar, parkeringsavgifter, färjeavgifter etc. Bolaget har rätt att, förutom köpesumman, debitera Användaren en administrationsavgift vid överträdelse.

  8. Användaren är skyldig att tanka det bränsle som är anvisat för Fordonet i Appen samt på tanklocket.

  9. Om Användaren behöver fylla på spolarvätska, motorolja eller Adblue ska Användaren göra sådant köp för egna medel och har rätt att få köpet ersatt av Bolaget. I sådant fall ska originalkvitto alternativt inskannat kvitto sändas till Bolaget senast tio dagar efter avslutad bokning.

  10. Efter användande ska Användaren återlämna Fordonet på den depå där det avhämtades och på av Bolaget markerad parkeringsplats eller på plats som särskilt avtalats med Bolaget. Om Fordonet inte återlämnas i enlighet med det sagda debiteras tilläggsavgift samt vid behov även kostnad för att frakta Fordonet till rätt plats.

  11. Användaren har rätt att återlämna Fordonet före utgången av bokningstiden men kommer i sådant fall att debiteras för hela den bokade tiden.

  12. Vid återlämnandet ska Fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normal utvändig nedsmutsning. Eventuellt skräp i bilen tar Användaren själv ur bilen.

  13. Om Fordonet återlämnas smutsigt utöver vad som är normalt, skräpigt eller i ostädat skick invändigt, debiteras Användaren. Behöver Fordonet saneras p.g.a. att Användaren haft djur i bilen, rökt, någon kräkts eller spillt, tas full kostnad ut för tvätt, rekonditionering, förlorad uthyrning m.m.

  14. Användaren är skyldig att se till att Fordonet låser sig efter avslutad bokning. Sker inte detta, ska Bolaget omgående kontaktas för felrapportering.

 10. Personuppgifter och kommunikation

  1. Bolaget behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Bolagets personuppgiftspolicy för Tjänsten, som återfinns i Appen samt på Bolagets webbplats www.m.co.

  2. Vissa Fordon är utrustade med ett infotainment-system från Google och som är inloggat med en Google-profil tillhörande Bolaget. Det är inte tillåtet att logga ut den inloggade profilen och logga in med annan profil eller att ladda ner några appar till infotainment-system.

  3. Vid ändring av Användarens namn, adress, telefonnummer/mobilnummer eller e-postadress under avtalstiden ska Användaren själv omgående uppdatera sin användarprofil via Bolagets kundservice. Användaren är själv ansvarig för att denna uppdatering sker.

 11. Immateriella rättigheter

  1. Alla immateriella rättigheter i och runt innehållet i Tjänsten (inklusive men inte begränsat till Appen) är Bolagets eller dess koncernbolags eller licensgivares exklusiva egendom. Om inte dessa Allmänna Villkor uttryckligen tillåter detta får Användaren ingen rätt till sådana immateriella rättigheter.

  2. Bolaget förser härmed Användaren med en licens att använda Appen och innehållet i Tjänsten. Denna licens, innefattande samtliga immateriella rättigheter, är icke-exklusiv och icke-överlåtbar. Licensen får endast användas för de ändamål och i enlighet med de användningsbegränsningar som anges i dessa Allmänna Villkor.

  3. Tjänsten och Appen kan komma att innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Sådana länkar tillhandahålls endast för Användarens bekvämlighets skull och Bolaget ansvarar inte för innehåll, produkter eller tjänster på eller tillgängliga från dessa webbplatser eller resurser, eller länkar som visas på sådana webbplatser. Att dessa länkar ingår innebär inte att Bolaget rekommenderar webbplatsen i fråga och Användaren använder länkade webbplatser på egen risk. Användaren tar fullt ansvar för, och står för alla risker som kan uppstå i samband med, Användarens användning av webbplatser och resurser från tredje part.

 12. Kontakt och meddelanden

  1. Information från Bolaget till Användaren kan ske via e-post, telefon, SMS samt i Appen.

 13. Ansvarsbegränsning

  1. Bolagets ansvar omfattar inte ersättning för indirekt förlust såsom inkomstbortfall som orsakats av fel på Fordon, annan Användares för sent återlämnat Fordon, skada på Fordon m.m.

 14. Force Majeure

  1. Bolaget ska vara fritt från ansvar vid underlåtenhet att fullgöra skyldighet enligt detta Avtal under sådan period och i sådan utsträckning som underlåtenheten beror på omständighet utanför Bolagets skäliga kontroll, såsom naturkatastrofer, krig, myndighetsrestriktioner och embargon, förutsatt underlåtenheten inte beror på Bolaget och att Bolagen inte rimligen kunde undvikit underlåtenheten.

 15. Avtalsändring

  1. Bolaget har rätt att under avtalsperioden ändra dessa Allmänna Villkor. Vid väsentlig ändring ska Bolaget alltid informera Användaren genom att information görs tillgänglig senast två veckor innan avsedd ändring träder i kraft.

  2. Bolaget har rätt att från tid till annan ändra avgifterna för Tjänsten. Vid ändring av avgifterna för medlemsskapsplan med fast medlemsavgift som innebär en prishöjning för Användaren, baserat på av Användaren vald medlemskapsplan, ska Bolaget alltid informera Användaren genom att information görs tillgänglig senast 45 dagar innan justering.

  3. Användaren har skyldighet att kontinuerligt besöka Appen för att hålla sig uppdaterad avseende ändringar av pris, avtalsvillkor och användarinstruktioner.

  4. Bolaget äger rätt att överlåta Avtalet till annat bolag i Bolagets koncern.

 16. Avtalstid och uppsägning

  1. Avtalet gäller tills vidare.

  2. Användaren har rätt att säga upp sitt medlemskap för Tjänsten genom att meddela Bolaget, t.ex. i Appen eller via e-post till [email protected].

  3. Vid uppsägning av medlemsskapsplan med fast medlemsavgift upphör medlemskapet att gälla på den dag som den fasta medlemsavgiften nästa gång annars skulle ha erlagts, dock högst en månad från uppsägningen. Användaren kan boka och disponera Fordon under uppsägningstiden. Eventuella bokningar som ligger bortom uppsägningstidens slut, raderas från Tjänsten. Vid uppsägning av medlemsskapsplan utan fast medlemsavgift upphör medlemskapet med omedelbar verkan.

  4. Vid ändring från en medlemskapsplan till en medlemskapsplan med högre fast medlemsavgift sker ändringen med omedelbar verkan.

  5. Vid ändring från en medlemskapsplan till en medlemskapsplan med lägre fast medlemsavgift eller utan fast medlemsavgift träder ändringen i kraft den dag som den fasta medlemsavgiften för det tidigare medlemskapet nästa gång skulle ha erlagts.

  6. Bolaget tillämpar 14 dagars ångerrätt från den dag då Användarens konto registrerades i Bolagets app. Önskan att tillämpa ångerrätten ska meddelas Bolaget via [email protected] senast 14 dagar efter registreringsdatum. Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns tillgängligt på www.m.co/angerblankett. Vid en eller flera genomförda bokningar upphör ångerrätten att gälla.

 17. Bolagets uppsägning- avstängnings- och återtaganderätt

  1. Bolaget har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan alternativt stänga av Användarens tillgång till och användning av Tjänsten, varmed alla skulder omedelbart ska regleras, om:

   1. Användaren väsentligen eller vid ett eller flera tillfällen bryter mot villkoren i Avtalet;

   2. en kreditupplysning visar att Användaren har betalningsanmärkningar eller Bolaget annars har skälig anledning att misstänka att Användaren saknar betalningsförmåga;

   3. Användaren inte betalar den fasta medlemsavgiften, varvid Bolaget omedelbart kommer att stänga av Användarens tillgång till och användning av Tjänsten;

   4. Användaren inte fullgör sina betalningsåtagande gentemot Bolaget och inte betalar inom utsatt tid efter att påminnelse skickats till Användaren;

   5. Fordonet utsätts för onormal körning eller vanskötsel;

   6. Användaren uppgivit felaktiga uppgifter i Avtalet i syfte att manipulera systemet;

   7. Användaren utan Bolagets tillstånd fört Fordonet utanför det tillåtna körområdet;

   8. Användaren vid fler än ett tillfälle och efter påpekanden från Bolaget, inte återlämnar Fordon i tid;

   9. Användaren, enligt Bolagets bedömning, beter sig otrevligt eller hotfullt mot Bolagets personal; eller

   10. Användaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta Avtal eller i av Bolaget lämnad användarinstruktion eller i övrigt missbrukar Tjänsten.

  2. Vid Bolagets uppsägning av Avtalet har Bolaget rätt att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att återfå Fordon. Bolaget har rätt att tillkalla polis, tull eller annan myndighet som handlar i Bolagets intresse och har rätt att omhänderta och kvarhålla Fordon.

  3. Användaren är ansvarig för samtliga kostnader som Bolaget drabbas av om Användaren olovligt fört eller försökt föra Fordonet utanför det tillåtna körområdet eller de länder Bolaget skriftligen godkänt.

  4. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada vilket omöjliggör fortsatt färd eller om Fordonet stjäls, upphör bokningen att gälla efter det att Användaren kontaktar Bolaget och vid stöld även gjort polisanmälan.

 18. Tvist

  1. Om tvist inte kan lösas i samförstånd med Bolagets kundservice, ska Användaren, om Användaren är en konsument, i första hand vända sig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). Mer information finns tillgänglig på www.arn.se.

  2. Tvist med anledning av Avtalets och/eller dessa Allmänna Villkors tolkning eller tillämpning ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 18.1 ovan eller i sista hand av allmän svensk domstol.

___________________________


Prislista – Övriga kostnader

Alla priser gäller per tillfälle om inte annat anges och anges inklusive moms.

Sen återlämning (upp till 60 minuter) – upp till 200 kr
Ytterligare kostnader för ersättning och merkostnader för andra drabbade användare kan tillkomma.

Sen återlämning (60 minuter eller mer) – upp till 500 kr
Ytterligare kostnader för ersättning och merkostnader för andra drabbade användare kan tillkomma.

Körning utanför tillåtet område – 2 500 kr

Fordonet körs utanför Sverige, Norge, Danmark och Finland utan föregående godkännande från Bolaget. Om Fordonet, oavsett skäl, behöver transporteras tillbaka till Sverige har Bolaget rätt att, utöver den fasta avgiften, debitera Användaren den faktiska kostnaden för transporten.

Återlämning på fel ort – 2 500 kr

Fordonet återlämnas på annan ort än den där Fordonet har sin station. Om Fordonet, oavsett skäl, behöver transporteras tillbaka till rätt ort har Bolaget rätt att, utöver den fasta avgiften, debitera Användaren den faktiska kostnaden för transporten.

Avgift för trängselskatt, vägtullar och brotullar (inklusive avgift för Öresundsbron) utanför Sverige - Faktisk kostnad plus 250 kr i administrativ avgift

Parkeringsavgift/parkeringsböter/felparkeringsavgifter - Faktiskt belopp plus 250 kr i administrativ avgift

Otankat Fordon – 200 kr
Fordon återlämnat med mindre än kvarts tank.

Felparkerat Fordon- 250 kr
Alternativt återlämnad till fel depå eller till parkeringsplats som ej tillhör Bolaget.

Ostädad/kraftigt nedsmutsat Fordon –  upp till 1 500 kr samt eventuell ytterligare kostnad för rekonditionering

Djur i Fordon – 1 500 kr

Fortkörning – Faktiskt bötesbelopp plus 250 kr i administrativ avgift

Rökning i Fordon – 2 500 kr

Borttappat tankkort – 200 kr

Borttappat passerkort för parkering – 200 kr

Återlämnat utan att koppla in laddkabel – 200 kr

Borttappad laddkabel – 3 000 kr

___________________________

Kostnader/självrisker för skada inkl. moms
Med självriskreducering respektive självriskeliminering reduceras Fordonets självrisk enligt tabellen nedan. Försäkringen förmedlas av Bolaget och Trygg Hansa (516404-4405) är försäkringsgivare. Läs mer på Bolaget sida hos Trygg Hansa för fullständiga villkor: www.trygghansa.se/m-co

Skada på fordonet

Full självrisk – 12 000 kr

Självriskreducering – 7 000 kr

Självriskeliminering – 0 kr

Trafikskada (skada på annan egendom)

Full självrisk – 5 000 kr

Självriskreducering – 4 000 kr

Självriskeliminering – 0 kr

Fordon som stjäls med appen

Full självrisk – 100 000 kr

Självriskreducering – 100 000 kr

Självriskeliminering – 100 000 kr

___________________________